Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BRUSNO DIENSTVERLENING AMSTERDAM B.V.

 

Hoofdstuk 1: Opdrachten in het algemeen

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Brusno Dienstverlening Amsterdam B.V.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
 3. Opdracht: elk verzoek van opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het huren van (on)roerende zaken en/of opslagruimte, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden kunnen worden verricht en/of (on)roerende zaken en/of opslagruimte kan worden verhuurd.
 4. Medewerker: iedere natuurlijke persoon, die uit hoofde van een overeenkomst met opdrachtnemer, door opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.
 5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin des woords en ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.
 6. Dienstverlening: alle door opdrachtnemer aangeboden diensten, onder andere (maar niet uitsluitend) bestaande uit: het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor werkzaamheden met name met betrekking tot logistieke handelingen en de transport, zoals (assistent) verhuizers, inpakkers, handymen, heftruckchauffeurs, (vrachtwagen)chauffeurs, koeriers, verkeersregelaars e.d., dit alles in de ruimste zin des woords.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 8. Opdrachtbevestiging: bevestiging van de overeenkomst door opdrachtnemer.
 9. Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze algemene voorwaarden anders bepalen).

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van opdrachtnemer aan en/of met haar opdrachtgever(s). Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten c.q. latere overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. Indien opdrachtnemer bij enige overeenkomst met opdrachtgever een aanvulling en/of afwijking op deze voorwaarden heeft gemaakt, kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Indien zich tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden en/of in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook en door wie dan ook gedaan, zijn altijd vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt, van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.
 3. Toezeggingen dan wel afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, binden opdrachtnemer niet, voor zover deze niet dor opdrachtnemer nadien schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding(en) of offerte(s), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 1. De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte die afwijkt van deze aanbieding en/of offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en/of offerte en als een nieuwe aanbieding en/of offerte die opdrachtnemer niet bindt. Dit geldt ook in het geval de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van die aanbieding afwijkt.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt indien en nadat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd dan wel wanneer opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven. Bij gebreke van een opdrachtbevestiging wordt het bestaan van de overeenkomst en de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met het vermelde in bedoelde opdrachtbevestiging, dienen, op straffe van verval, reclames hiertegen binnen drie dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging, en in elk geval voordat de werkzaamheden een aanvang nemen, schriftelijk te worden ingediend bij opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd, voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van door opdrachtnemer aan te stellen of aangestelde medewerker(s), dan wel in te huren c.q. in te lenen medewerker(s) die naar het oordeel van opdrachtnemer voldoende zijn gekwalificeerd. Vervanging van (een) medewerker(s) tijdens de uitvoeringsduur van de overeenkomst kan naar goeddunken van opdrachtnemer plaatsvinden.
 4. Opdrachtnemer zal alle opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 5. Voor iedere opdracht met betrekking tot het ter beschikking stellen van een medewerker voor de uitvoering van de werkzaamheden geldt een minimale afname van 3 aaneengesloten uren per medewerker, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.
 7. Indien aanpassing van de opdracht leidt tot meerwerk, zal dit voor zover nodig als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem/haar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 9. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 10. Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden en/of gegevens.
 11. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die van derden daaronder begrepen, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden jegens wegens vorenbedoelde schade.
 12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief B.T.W..
 2. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van werkelijk bestede tijd vermenigvuldigd met de door opdrachtnemer opgegeven uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Naast het honorarium worden de tarieven voor verhuur en/of levering van roerende zaken en/of opslagruimte(n) en alle overige aan de uitvoering van de opdracht verbonden (verschot)kosten afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Onder aan de opdracht verbonden kosten wordt onder meer verstaan: secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 3. Alle (extra) kosten die opdrachtnemer maakt voor het door de medewerker verrichte werkzaamheden voor 07.30 uur en na 16.30 uur, op zaterdagen, zon- en/of feestdagen moeten door opdrachtgever worden betaald.
 4. Alle (extra) kosten die opdrachtnemer maakt voor de duur van de werkzaamheden en/of de tijdstippen waarop de werkzaamheden worden verricht die feitelijk anders is/zijn dan in eerste instantie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen moeten door de opdrachtgever worden betaald.
 5. Het uurtarief dat opdrachtnemer vaststelt is onder andere gebaseerd op de functieomschrijving en/of -eisen die opdrachtgever heeft gegeven. Als er op welk moment dan ook wordt vastgesteld dat de medewerker in werkelijkheid werkzaamheden verricht waar een hoger uurtarief bij hoort, dan zal opdrachtnemer het uurtarief corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment dat de inhoudelijke werkzaamheden zijn aangepast aan opdrachtnemer verschuldigd. Het gecorrigeerde tarief kan met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht.
 6. In geval van aantoonbare wijzigingen in één of meer kostprijsbepalende factoren, zoals lonen, belastingen, inkoopprijzen, valutakoersen, rechten, lasten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ongeacht of de wijziging voor opdrachtnemer voorzienbaar was ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtnemer zal opdrachtgever alsdan hiervan schriftelijk in kennis stellen, waarbij de opdrachtgever reeds nu voor alsdan de wijziging van de overeenkomst accepteert en derhalve niet het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 6: Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Betaling door of vanwege opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een of meerdere door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening(en).
 2. Indien opdrachtgever niet binnen het in het vorige lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om vanaf de vervaldag van de factuur een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per kalendermaand, dan wel de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt dan de vertragingsrente, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend, een en ander tot op de dag der algehele voldoening en onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dag jaar verschuldigde renten. De in het bezit van opdrachtnemer zijnde doordruk of kopie van de door opdrachtnemer verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan opdrachtgever dan wel te verlangen dat opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van de betalingsverplichtingen. Indien de opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is opdrachtnemer dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen.
 4. Uisluitend betalingen aan opdrachtnemer werken bevrijdend. Betalingen aan medewerker(s) of het verstrekken van voorschotten aan medewerker(s) zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 6. Indien opdrachtgever een consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag en de rente als bedoeld in artikel 2. daarover binnen een tweede termijn van veertien dagen, onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de rente als bedoeld in artikel 6.2. over de buitengerechtelijke incassokosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan. Indien opdrachtgever geen consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten conform de Aanbevelingen Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (Rapport Voorwerk II) met een minimum van € 150,00, alsmede de rente als bedoeld in artikel 6.2. over de buitengerechtelijke incassokosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd, een en ander te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 7. Alle gerechtelijke en/of executie en/of overige kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever, komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 8. Opschorting van betaling of verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
 9. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opgevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 10. Opdrachtnemer is, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen, op te schorten tot op het moment waarop al haar vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor voor opdrachtgever of derden voortvloeit.

 

Artikel 7: Reclame

 1. Klachten over verrichte werkzaamheden, verhuurd en/of geleverd materiaal en/of opslagruimte of over de factuur dienen door opdrachtgever binnen veertien kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum, schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan opdrachtnemer, zulks op straffe van verval van alle rechten welke opdrachtgever in verband hiermee had kunnen doen gelden.
 2. Een reclame als in artikel 1 bedoeld schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij die reclame gegrond acht.
 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze uit tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de van de overeengekomen werkzaamheden, of indien dit laatst niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van een door opdrachtgever betaald bedrag.
 4. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden c.q. het uitvoeren van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

 

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst en opzegging

 1. In de regel is sprake van beëindiging van de overeenkomst door einde van de overeengekomen duur van de opdracht. De periode kan zijn bepaald door de vermelding van een looptijd of einddatum, dan wel een objectief vast te stellen gebeurtenis. Bij het intreden respectievelijk aflopen daarvan is de overeenkomst beëindigd zonder dat wederzijdse opzegging nodig is.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de tussen hen geldende overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vijf In geval de overeenkomst langer duurt dan zes maanden, geldt een opzegtermijn van één maand. Indien de overeenkomst op deze wijze eindigt dan heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het honorarium en kosten conform artikel 5 naar rato van de tot het moment waarop de overeenkomst door opzegging is geëindigd verrichte prestaties.
 3. Indien een overeenkomst met een overeengekomen vaste prijs wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op 100% van de overeengekomen prijs.
 4. Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 5. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen die vanuit hun aard nawerking hebben, hun geldigheid behouden.

 

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of net behoorlijk zal nakomen, is de opschorting of ontbinding slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
  4. indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan en/of restitutie van een door opdrachtgever verrichte prestatie. Indien de ontbinding van de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, ziekte en/of werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van door opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is het ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid:

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt aan­sprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade en gemaakte kosten voor zover deze schade en kosten redelijkerwijs aan haar kunnen worden toegere­kend in verband met het niet nakomen van haar verplichtingen jegens opdrachtgever en voor zover deze aansprake­lijkheid door haar verzekering wordt gedekt, zulks tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitke­ring. Gaat de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het in de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, althans het in rekening gebrachte honorarium dat betrekking heeft op het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, omzetbelasting daarin niet mee begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht op de door opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogenschade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade – welke dan ook – die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken waaraan of waarmee wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, behoudens en voor zover opdrachtnemer daarvoor verzekerd is en tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Voor alle zaken die opdrachtgever aan opdrachtnemer c.q. een medewerker ter beschikking stelt, is opdrachtnemer op generlei wijze aansprakelijk.
 5. Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, verminderde opbrengst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 7. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid van opdrachtnemer brengt niet mee dat opdrachtgever van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen. Opdrachtgever is gehouden het door opdrachtnemer in rekening gebrachte factuurbedrag binnen de daarvoor geldende betalingstermijn volledig te voldoen.
 8. Ingeval van overmacht is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

 

Artikel 12: Geheimhouding

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie, die naar redelijkerwijs mag worden aangenomen van vertrouwelijke aard is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 13: Algemene bepalingen:

 1. Als opdrachtnemer en opdrachtgever in de toekomst een verschil van mening hebben over de uitleg van wat in de opdracht wordt bepaald of als er zich situaties voordoen die niet op voorhand in de opdracht zijn geregeld, dan zullen opdrachtnemer en de opdrachtgever hun best doen om in goed overleg tot een oplossing te komen.
 2. De opdrachtgever moet adequate verzekeringen afsluiten voor de aansprakelijkheden die in deze algemene voorwaarden worden genoemd.
 3. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer vervallen in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Dit betreft een exclusieve bevoegdheid van vorenbedoelde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

 

Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 75/2014.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op brusno.nl.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 


Hoofdstuk 2: Ter beschikking stellen van medewerkers

 

Artikel 16: Algemeen

Op opdrachten met betrekking tot het ter beschikking stellen van medewerkers c.q. het uitvoeren van werkzaamheden zijn de bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uit de hierna volgende bepalingen onder hoofdstuk 2 uitdrukkelijk anders voortvloeit.

 

Artikel 17: Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, de functie, functie-eisen, de vereiste beroepskwalificaties, werktijden en de beoogde looptijd van de opdracht, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
 2. Opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende medewerker, welke medewerker zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt ter uitvoering van de opdracht.
 3. Het werkgeversgezag over de medewerker berust bij opdrachtnemer. Binnen het kader van de opdracht is opdrachtgever bevoegd om instructies en aanwijzingen te geven aan de medewerker.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na de opdracht een schriftelijke klacht terzake bij de opdrachtnemer indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer bij de selectie, een en ander met inachtneming van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtnemer hanteert een minimale afname van drie aaneengesloten uren per medewerker. Als een opdracht niet doorgaat of wordt gewijzigd dan dient dit minimaal twee werkdagen voor aanvangstijd van de opdracht te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 6. Als een opdracht korter dan twee werkdagen van tevoren wordt gewijzigd of geannuleerd of in het geval de medewerker zich op de afgesproken plaats en tijd meldt om de werkzaamheden uit te voeren, maar de opdrachtgever geen werk beschikbaar heeft wordt vier maal het overeengekomen uurtarief voor de betreffende medewerker, een en ander vermeerderd met het werkgeversaandeel van de sociale lasten, premieheffing en eventuele reiskosten en reisuren per medewerker in rekening gebracht.

 

Artikel 18: Werving en selectie van een medewerker

 1. Opdrachtnemer werft en selecteert de medewerker die gaat werken. Dit gebeurt aan de ene kant op basis van eigenschappen en vaardigheden van de medewerker en aan de andere kant op basis van informatie die de opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft doorgegeven, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4 en 17.
 2. Opdrachtnemer is – met achtneming van het door opdrachtgever opgegeven vereisten als bedoeld in artikel 1 – vrij in de keus van de medewerker(s) die zij op een opdracht inzet.
 3. Opdrachtnemer gaat zeer nauwkeurig te werk bij de selectie van (kandidaat) medewerkers. Als een medewerker toch niet mocht voldoen aan de eisen die de opdrachtgever heeft gesteld, dan mag de opdrachtgever dit binnen vier uur nadat de medewerker met het werk is begonnen aan de opdrachtnemer laten weten. Als dit gebeurt moet de opdrachtgever slechts vier maal het uurtarief behorende bij de betreffende medewerker betalen, in voorkomend geval te vermeerderen met het werkgeversaandeel van de sociale lasten, de premieheffing en eventuele reiskosten en reisuren.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk als de medewerker bij of na aanvang aan de werkzaamheden niet aan de verwachting van opdrachtgever voldoet.

 

Artikel 19: Garantie, veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever is verplicht, zowel naar de medewerker als naar opdrachtnemer, om het gehuurde, werktuigen, gereedschappen en beschermende kleding en schoenen, waarmee de medewerker de werkzaamheden verricht zo in te richten en te onderhouden, zodat de medewerker zo goed mogelijk beschermd is tegen lichamelijk, materieel en immaterieel gevaar als redelijkerwijs verwacht kan worden, dat de medewerker tegen de hierboven genoemde gevaren wordt beschermd.
 2. Als de medewerker bij de uitvoering van de werkzaamheden een bedrijfsongeval of een beroepsziekte krijgt, dan zorgt de opdrachtgever dat er direct een rapport wordt gemaakt waarin de toedracht van het ongeluk wordt beschreven. Uit dit rapport moet met redelijke zekerheid geconcludeerd kunnen worden of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van onvoldoende maatregelen van de opdrachtgever ter voorkoming van zo’n bedrijfsongeval of beroepsziekte.
 3. Als de hierboven beschreven verplichtingen niet zijn nagekomen, dan moet de opdrachtgever de bijbehorende schade die de medewerker en opdrachtnemer daardoor lijden en hebben geleden vergoeden.
 4. De opdrachtgever zal opdrachtnemer altijd vrijwaren van aanspraken en bijbehorende kosten vanwege het niet nakomen van genoemde verplichtingen. Eventuele (vordering) rechten van opdrachtnemer op de opdrachtgever worden niet verminderd of kwijtgescholden.

 

Artikel 20: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker

 1. Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen niet toegestaan met de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerkers rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding en/of overeenkomst van opdracht van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Vorenbedoeld verbod is van overeenkomstige toepassing op medewerkers die op basis van een zogenaamde ‘payroll-constructie’ bij opdrachtnemer zijn gedetacheerd.
 2. Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 000,00. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te vorderen onverlet.

 

Artikel 21: Verbod tot tewerkstelling in het buitenland

 1. Het is opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer buiten Nederland werkzaamheden te laten uitvoeren of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra opdrachtnemer haar toestemming aan opdrachtgever intrekt.
 2. De opdrachtgever mag de aan hem ter beschikking gestelde medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet zelf ter beschikking stellen aan derden. In dit verband wordt met

‘derden‘ ook een (rechts)persoon bedoeld met wie de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden zoals staat in artikel 2:24a en 24b van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 22: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgever houdt opdrachtnemer rekening met de wettelijke bepalingen, de opdracht en deze toepasselijke algemene voorwaarden en richt zij zich bij het maken van onderscheid alleen op eisen die redelijk en functioneel zijn.
 2. Er mag geen ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt, bijvoorbeeld naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Om hiervoor te zorgen mag de opdrachtgever als hij informatie geeft over de werkzaamheden geen niet-functie relevante eisen stellen en opdrachtnemer mag deze niet-functie relevante eisen niet laten meewegen.

 

 

Hoofdstuk 3: Huur

 

Artikel 23: Algemeen

 1. Op opdrachten met betrekking tot (ver)huur zijn de bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uit de hierna volgende bepalingen uitdrukkelijk anders voortvloeit.
 2. In dit hoofdstuk worden naast de in artikel genoemde definities tevens de volgende definities gehanteerd:
  1. Verhuurder: Brusno Dienstverlening Amsterdam B.V.
  2. Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die roerende zaken en/of opslagruimte huurt, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
  3. Huurovereenkomst: overeenkomst tussen huurder en verhuurder en die specifieke afspraken bevat over de (ver)huur van (on)roerende zaken en/of opslagruimte; de huurovereenkomst kan tevens bestaan uit een de door verhuurder opgemaakte en door huurder ondertekende offerte.
  4. Het gehuurde: de (on)roerende zaken zoals doch niet beperkt tot werk- en voertuigen en/of de opslagruimte waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.
 3. In paragraaf 2. worden tevens de volgende definities gehanteerd:
  1. Het gehuurde: de opslagruimte die de huurder van verhuurder huurt voor het zelf opslaan van goederen.
  2. Goederen: de eigendommen van de huurder die in de het gehuurde conform de huurovereenkomst worden opgeslagen en het karakter dragen van een zaak in de zin van artikel 3:2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 24: Huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs (per m3 en/of per periode en/of andere eenheid) en een maximale huurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst.

 

Paragraaf 3.1.: huur van roerende zaken

 

Artikel 25: Aflevering en risico

 1. Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de overeengekomen bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak.
 2. Voor zover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, heeft de verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, komen voor rekening van de huurder.
 3. Bij aflevering op een opgegeven adres verplicht verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken levertermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 4. Indien op verzoek van de huurder bij het laden en/of lossen gebruik wordt gemaakt van de diensten van de door verhuurder aan huurder ter beschikking gestelde medewerkers, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
 5. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

 

Artikel 26: Verplichtingen huurder

 1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
 2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen, met uitzondering van de door verhuurder aan huurder ter beschikking gestelde medewerkers.
 3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerde personen te laten gebruiken.

 

Artikel 27: Reserveren en annuleren

 1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken vooraf te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
 2. Onverminderd het voorgaande, kan de huurder de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. De huurder zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:
 • 60% van de overeengekomen huurprijs, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59e en 30e dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de huurder ter beschikking zouden worden gesteld;
 • 70% van de overeengekomen huurprijs bij annulering tussen de 29e en 10e dag vóór voornoemd tijdstip;
 • 80% van de overeengekomen huurprijs bij annulering na de 10e dag vóór voornoemd tijdstip.

 

Artikel 28: Schade en verlies

 1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan. Onder het in ontvangst nemen door verhuurder wordt niet verstaan het gebruik van het geduurde door de door verhuurder aan huurder en/of opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerkers voor de uitvoering van de opdracht.
 2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
 3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
 4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
 5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
 6. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

 

Artikel 29: Ontbinding

 1. In geval van ontbinding als in de algemene voorwaarden bedoeld, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in da verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 2. Voorts is de verhuurder in gevallen van ontbinding als in deze algemene voorwaarden bedoeld nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het gehuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen wordt gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 30: Zekerheid

 1. De huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van verhuurder, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 2. De huurder zal verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogste stellen indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder op haar eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het gehuurde zich bevindt.
 3. Bij beslag op het gehuurde, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de rechten van verhuurder.
 4. De verhuurder kan van de huurder een waarborgsom per overeenkomst verlangen. De waarborgsom zal worden vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de wederpartij verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
 5. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan verhuurder de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.
 6. De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft verhuurder echter het recht om door de huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Paragraaf 3.2.: huur van opslagruimte

 

Artikel 31: Bestemming en gebruik

 1. Verhuurder verhuurt het gehuurde aan de huurder conform de bepalingen in de huurovereenkomst met uitsluitend als doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde een andere bestemming te geven.
 2. De huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden met de nodige zorg en in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de huurovereenkomst. Het gehuurde moet door de huurder te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden worden. De huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen van vuil en afval uit het gehuurde. Het is de huurder niet toegestaan afval in of rond het gehuurde achter te laten op straffe van een boete van € 20,00 per achtergelaten stuk. Bovendien zal de huurder in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval)verwijderingskosten met een minimum van € 50,00 per m2.
 3. De huurder bevestigt het gehuurde binnen tien (10) dagen vanaf de datum van ondertekening van de huurovereenkomst te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze vanaf de dag van die inspectie in goede staat te aanvaarden en geschikt te bevinden voor het wettelijke en overeengekomen doel, alsmede het gebruik dat de huurder verwacht ervan te maken. De huurder begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. Verhuurder verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.
 4. De huurder aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van het gehuurde schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal ruimtes. Aan afwijkingen tussen de werkelijke grootte van het gehuurde en de aangegeven grootte in de huurovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend en kunnen nooit leiden tot een prijsaanpassing.
 5. De huurder zal voldoen aan alle bepalingen van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden, de wet en overige regelgeving.
 6. De huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door een feitelijke gedraging van de huurder die in strijd is met de overeenkomst en/of de wet.
 7. De huurder erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor handelingen van derden die toegang hebben tot het gehuurde of die gebruik maken van de sleutel van de huurder.
 8. De huurder dient het gehuurde op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere gebruikers daar nooit enige hinder (zoals lawaai van radio’s en andere toestellen, stof, geuren en/of lekkages) van ondervinden. De huurder dient altijd de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen.
 9. Het is de huurder NIET toegestaan:
  1. het gehuurde als werkplaats of toonzaal te gebruiken
  2. handelsactiviteiten, anders dan uitsluitend de opslag van goederen, te voeren vanuit het gehuurde
  3. het gehuurde te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een bedrijf of instelling
  4. het gehuurde te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten
  5. het gehuurde te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapen, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde goederen
  6. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder elektrische apparaten of andere toestellen / diensten aan te sluiten in het gehuurde; in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze bij afwezigheid van de huurder altijd uitgeschakeld worden,
  7. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder in of op het gehuurde vaste installaties aan te brengen.
  8. de goederen zoals (niet uitputtend) genoemd in artikel 32 van op te slaan.
 10. Indien de huurder handelt in strijd met dit artikel is de huurder jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die verhuurder hierdoor mocht lijden. Op verhuurder rust geen enkele verplichting om te controleren of de opgeslagen goederen in overeenstemming zijn met de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 11. Indien verhuurder vermoedt dat de huurder in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, meer in het bijzonder met dit artikel, dan heeft verhuurder het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot het gehuurde voor verificatie doeleinden. Alle kosten hiervan komen ten laste van de huurder. Verhuurder is niet verplicht om de huurder hiervan vooraf in kennis te stellen.
 12. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan goederen veroorzaakt door of ten gevolge van de opslag door derden, noch voor schade ten gevolge van (externe) handhaving.
 13. Indien er sprake is van enig verzuim op grond van de huurovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden, heeft verhuurder het recht om de huurder de toegang tot het gehuurde alsook het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt te ontzeggen. De huurder zal nadien nog slechts toegang tot het gehuurde kunnen verkrijgen door alsnog zijn verplichtingen na te komen.
 14. De huurder aanvaardt dat hem de toegang geweigerd kan worden tot het gehuurde tot het moment dat alle uitstaande vorderingen voldaan zijn.
 15. Verhuurder heeft tevens het recht alle sloten te verwijderen, zonder toestemming het gehuurde te betreden en de huurder de toegang tot het gehuurde en het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt te ontzeggen indien de huurder (één van) de verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer verhuurder vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen.

 

Artikel 32: Gedragsregels

 1. Het is de Huurder NIET toegestaan in het gehuurde de volgende goederen op te slaan (deze lijst is niet uitputtend):
  1. juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken met een totaal gecombineerde waarde van meer dan € 15.000
  2. voorwerpen met een emotionele, onvervangbare of bijzondere waarde
  3. cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen
  4. elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft
  5. vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme
  6. afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen)
  7. voedsel en andere aan bederf onderhevige goederen tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken
  8. vuurwapens, springstoffen of munitie
  9. illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen
  10. chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische stoffen
  11. asbest
  12. (kunst)mest
  13. gasflessen en/of accu’s
  14. toxische,ontplofbare, brandbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu of welke zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke stoffen, waaronder tevens vuurwerk wordt verstaan
  15. aan bederf onderhevige goederen
  16. levende have op te slaan of te laten verblijven
  17. auto- en/of motorwrakken; het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt dient te zijn; bovendien moet door de Huurder te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is het gehuurde slechts toegankelijk op afspraak en voor zover deze afspraak door verhuurder is bevestigd.. Toegang zonder afspraak is niet toegestaan.
 3. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw of ongemakken enz., die beletten dat de Huurder de Het gehuurde binnen kan komen / kan verlaten of die het gebruik van de liften onmogelijk maken.
 4. Uiterlijk op het moment van (i) de ingangsdatum van de huurovereenkomst, of (ii) het feitelijk in gebruik nemen van het gehuurde, wordt het gehuurde opgeleverd en aanvaard in goede staat, zonder gebreken en bezemschoon. Verhuurder heeft altijd het recht om de huurder andere c.q. alternatieve opslagruimte van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de huurder met zich meebrengt.
 5. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vertraging in de beschikbaarheid van het gehuurde.
 6. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Deze worden duidelijk aangegeven in iedere vestiging van verhuurder. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. De huurder moet deze te allen tijde vrijlaten. De huurder kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal verhuurder aan de huurder alle hierdoor veroorzaakte kosten in rekening mogen brengen.
 7. Binnen het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geldt een strikt rookverbod.
 8. De huurder mag geen goederen opslaan indien hierdoor het maximale draagvermogen van de vloer overschreden wordt. De huurder is verantwoordelijk hiervan naleving te verzekeren en de huurder moet het maximale laadvermogen met de verhuurder bespreken.
 9. Goederen in het gehuurde moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de wanden. Verhuurder is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels / schade aangebracht door of aan de goederen.

 

Artikel 33: Verbod op onderhuur en overdracht

 1. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins door derden te laten gebruiken.
 2. De huurovereenkomst is persoonlijk en de huurder gaat ermee akkoord dat het verboden is de huurovereenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Het recht om het gehuurde te gebruiken kan enkel door de huurder uitgeoefend worden.

 

Artikel 34: Aansprakelijkheid

 1. Bij het aangaan van de huurovereenkomst garandeert de huurder enig eigenaar van de goederen te zijn en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te aanvaarden. De huurder zal verhuurder, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die verhuurder lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de huurder van het gehuurde waaronder alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van het gehuurde door de huurder.
 2. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade geleden door de huurder met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, verslechterde reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde veroorzaakt door derden.
 3. De huurder is tegenover verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij de huurder bewijst dat hem, de personen die hij tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en/of de personen waarvoor hij aansprakelijk is, wat dat betreft geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
 4. De Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes en aanspraken van derden waarmee verhuurder wordt geconfronteerd als gevolg van gedragingen of nalatigheden van de huurder.

 

Artikel 35: Verplichting tot verzekering

 1. Gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst moet de huurder de goederen verzekeren tegen verlies, diefstal en schade door middel van een in Nederland gebruikelijke inboedelverzekering.
 2. De huurder zal verhuurder, de verzekeraars van verhuurder en contractspartijen van verhuurder doorlopend vrijwaren en schadeloos stellen voor eventuele vorderingen van verhaal van de verzekeraars van de huurder.
 3. De huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de opgave van de aard van de goederen bij de betreffende verzekeraar en de huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het verzekerd bedrag en de aard van de dekking.
 4. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld indien bij schade blijkt dat de aard van de goederen, dan wel de omvang van het verzekerd bedrag of de aard van de dekking leidt tot een lagere uitkering dan de werkelijke omvang van de schade.

 

Artikel 36: Einde Overeenkomst en opzegging

 1. In geval van annulering voor aanvang van de huur is het bepaalde in artikel 2. van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij het einde van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de ingangsdatum van de huurovereenkomst terug te leveren (een en ander met inachtneming van normale slijtage). Indien de huurder hieromtrent in gebreke blijft, zal de huurder de door verhuurder gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen vergoeden.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2. hebben partijen de bevoegdheid de huurovereenkomst elk moment op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één week, waarbij een gedeelte van een dag steeds afgerond wordt op een hele dag.
 4. De verhuurder heeft de bevoegdheid de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, indien de huurder niet binnen 48 uur gevolg geeft aan de eerste schriftelijke sommatie tot nakoming van de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden.
 5. Alle goederen die de huurder na beëindiging van de huurovereenkomst in het gehuurde achterlaat, zullen door verhuurder op kosten van de huurder verwijderd worden (met een minimum van € 30,00 per m2). De huurder blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze goederen.
 6. Indien de huurder verzuimt aan het einde van de huurovereenkomst het gehuurde te ontruimen, (a) is verhuurder na verloop van tien dagen na de einddatum van de huurovereenkomst gerechtigd zich op kosten van de huurder de toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich de macht over het gehuurde en de zich daarin bevindende goederen te verschaffen en is verhuurder bevoegd deze goederen uit het gehuurde te verwijderen. Verhuurder heeft dan ook het recht om deze zaken te (laten) vernietigen of te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden. Verhuurder heeft steeds het recht naar eigen inzicht en zo nodig opvolgend of in combinatie op de momenten die haar juist voorkomen de (rechts)maatregelen jegens de huurder te nemen die haar op grond van de huurovereenkomst of de wet ter beschikking staan.
 7. Zolang verhuurder het gehuurde niet heeft ontruimd is de huurder in ieder geval een maandelijkse schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd ten bedrage van de laatst geldende huurprijs.
 8. Indien de huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de huurder tussentijds wordt beëindigd, dan blijft de huurder gehouden tot voldoening van de huurprijs over de gehele huurtermijn.

 

Artikel 37: Mededelingen, adreswijziging

 1. Vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst mag verhuurder alle mededelingen of communicaties aan de huurder richten hetzij per post (op het adres vermeld in de huurovereenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het e-mailadres of enig ander elektronisch adres dat door de huurder medegedeeld werd).
 2. De huurder is verplicht verhuurder per omgaande schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de adres- en contactgegevens. Voor het geval de huurder het gehuurde verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan verhuurder, geldt het adres van de vestiging waar het gehuurde gevestigd zijn als domicilie van de huurder.